Kalendář událostí

Počasí

Předpověď počasí

pondělí 27.5.2019
den: 23°C
noc: 13°C
úterý 28.5.2019
den: 19°C
noc: 12°C
středa 29.5.2019
den: 16°C
noc: 11°C

Zobrazených stránek

celkem: 533343 měsíc: 16599 den: 346

https://www.uklidmecesko.cz/

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Vyhlášky, předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OBEC PŘEDMÍŘ

 

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř

č. 2/2015

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Předmíř a místních částí Metly, Řiště a Zámlyní

 

 

Zastupitelstvo obce Předmíř se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 12/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Předmíř a jejích místních částí Metly, Řiště a Zámlyní, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 1. Biologické odpady rostlinného původu
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Biologické odpady
 2. Papír – barva modrá,
 3. Plasty, PET lahve – barva žlutá,
 4. Sklo - barva zelená,
 5. Kovy - barva šedá,

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně – jaro, podzim - jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a vyhlašovány obecním rozhlasem.

 

 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

 

 

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně – jaro, podzim - jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob (velkoobjemových kontejnerů) k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a vyhlašovány obecním rozhlasem.

 

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. typizované sběrné nádoby (popelnice, igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky je možné podávat v kanceláři OÚ.

 

 

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č. 3/2011, ze dne 8.2.2011

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016

 

 

 

 

Ing. Pavel Karlík – starosta obce

 

 

 

 

Václav Houdek – místostarosta obce                               Jarmila Solarová – místostarosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2015

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam stanovišť pro ukládání tříděného odpadu

 

(Příloha obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Předmíř a místních částí Metly, Řiště a Zámlyní)

 

 

 

Pozemek parc. číslo 2303 v k.ú. Metly „pod Divákem“

- shromaždiště biologického odpadu rostlinného původu

 

Pozemek parc. číslo 2283 v k.ú. Metly „u kapličky na návsi“

- sběrné nádoby na plast, sklo a papír

 

Pozemek parc. číslo 210/2 v k.ú. Předmíř „u obchodu“

- sběrné nádoby na plast, sklo a papír

 

Pozemek parc. číslo 2088 v k.ú. Předmíř „u bytovek“

- sběrné nádoby na plast

 

Pozemek parc. číslo 367/1 v k.ú. Zámlyní „nad potokem“

- sběrné nádoby na plast, sklo a papír

 

Pozemek parc. číslo 1081 v k.ú. Řiště „u kolny“

- sběrné nádoby na plast, sklo a papír

 

Pozemek parc. číslo 2181 v k.ú. Předmíř „u obecní garáže“

- sběrná nádoba na kov

 

 

 

 

 

 

 

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
system-sberu.pdf 80.1 Kb

Dnes je: 27.05.2019

Svátek slaví: Valdemar

Aktuality

Tajemnou krajinou Blatenska
Pozvánka na výstavu do Městského muzea Blatná od 25.5. do 25.8.2019
více
Odjezd autobusu do Hd Karlín
Autobus bude přistaven dne 30. 5. 2019 v 16:00 k obchodu v Předmíři a bude pokračovat do Zámlyní a Metly. Platí POUZE pro přihlášené občany.
více
Příprava 3. kola kotíkových dotací Jčk
Informace k připravované 3. výzvě kotlíkových dotací Jčk v r. 2019
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 27. 5. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř
více
Dokumenty SOBu
Aktualizace návrhu střednědobého výhledu na r. 2020 - 2022
více
Záměr č. 2/2019
Zveřejnění záměru propachtování pozemku parc. číslo 2027 v k.ú. Metly
více
Záměr č. 1/2019
Zveřejnění záměru propachtování pozemku parc. číslo 1137/2 v k.ú. Řiště
více
Oznámení o místě a době konání voleb
Poskytnutí informace dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.
více
Den dětí 2019 v Předmíři
V sobotu 1. 6. 2019 od 14:30 proběhne v Předmíři oslava Dne dětí
více
Vyúčtování r. 2018 - Čevak a.s.
Porovnání položek kalkulace cen pro vodné za kalendářní rok 2018
více
Veřejná vyhláška - Fin. úřad pro Jčk
Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 1118785/19/2200-11460-301165
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí
ÚZSVM zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
více
Pojízdná prodejna
Od března 2019 bude v Předmíři každý čtvrtek v 11:25 hodin zastavovat pojízdná prodejna.
více
Svoz PDO - březen 2019 - září 2019
více
Záměr č. 4 / 2018
Záměr pronájmu nebytových prostor v Předmíři - obchod v č.p. 27
více
Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Předmíř o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Knihovna v Předmíři
Seznam knih v knihovně v Předmíři
více

Anketa

Souhlasíte s trvalým umístěním kanceláře OÚ do nově opravených prostor obchodu?

ano
odpověď ano (44%)
44%
ne
odpověď ne (56%)
56%