Kalendář událostí

Počasí

Předpověď počasí

pátek 24.5.2019
den: 21°C
noc: 11°C
sobota 25.5.2019
den: 21°C
noc: 11°C
neděle 26.5.2019
den: 21°C
noc: 12°C

Zobrazených stránek

celkem: 531856 měsíc: 15112 den: 492

https://www.uklidmecesko.cz/

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Vyhlášky, předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Požární řád obce

Obec Předmíř

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2015

kterou se vydává požární řád obce

 

Zastupitelstvo obce Předmíř se na svém zasedání konaném dne 7.9.2015 usneslo vydat usnesením č. 9/2015 na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

 

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Předmíř a místních částí Metly, Řiště, Zámlyní (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 2 této vyhlášky.“

 

 

 1. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 1. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  obci,
 2. starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

 

 

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

 

 1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[1] či obce[2] vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu v Předmíři a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[3].

 

 

 

 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

 

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 2 vyhlášky.

 

 

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

 

 1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

 

 1. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice příslušné jednotky, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

 

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

 1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[4].

 

 1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením[5].

 

 

 

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

 

 1. Obec zřídila ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů” v kanceláři OÚ Předmíř.                         

 

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
 2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

 

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

 

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. …, ….. ze dne ………..

 

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

          

Ing. Pavel Karlík – starosta obce

 

 

 

Václav Houdek – místostarosta                                        Jarmila Solarová – místostarosta obce

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne:

 

                

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2015, kterou se vydává požární řád

 1. Přehled zdrojů vody

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje

 

 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

 

 1. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

 

 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

 

 

Evidenční č. jednotky (dle nařízení Jčk)

Dislokace

Adresa zbrojnice

Vybavení

231

Předmíř, Zámlyní

Předmíř 50

DA 12-L1Z, PMS 12

232

Metly

Metly 22

CAS 25/3500/200-M2R,

PMS 8

233

Řiště

Řiště 9

PMS 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

 

 1. Přehled zdrojů vody

 

 

Obec

Vodní zdroj

Kapacita [tis. m3]

Použitelnost

Předmíř

Požární nádrž

1,1

Trvale

Metly

Metelský rybník / rybník Divák

504 / 244

Trvale

Zámlyní

Zámlyňský rybník

73

Trvale

Řiště

Požární nádrž

2,5

Trvale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

[2] § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

[3] § 13 zákona o požární ochraně

[4] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

[5] nařízení kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozarni-rad-1-2015.pdf 221.5 Kb

Dnes je: 24.05.2019

Svátek slaví: Jana

Aktuality

Tajemnou krajinou Blatenska
Pozvánka na výstavu do Městského muzea Blatná od 25.5. do 25.8.2019
více
Odjezd autobusu do Hd Karlín
Autobus bude přistaven dne 30. 5. 2019 v 16:00 k obchodu v Předmíři a bude pokračovat do Zámlyní a Metly. Platí POUZE pro přihlášené občany.
více
Příprava 3. kola kotíkových dotací Jčk
Informace k připravované 3. výzvě kotlíkových dotací Jčk v r. 2019
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 27. 5. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř
více
Dokumenty SOBu
Aktualizace návrhu střednědobého výhledu na r. 2020 - 2022
více
Prodej kuřic
Prodej kuřic 23. 5. 2019 v 10:15 v Předmíři
více
Záměr č. 2/2019
Zveřejnění záměru propachtování pozemku parc. číslo 2027 v k.ú. Metly
více
Záměr č. 1/2019
Zveřejnění záměru propachtování pozemku parc. číslo 1137/2 v k.ú. Řiště
více
Oznámení o místě a době konání voleb
Poskytnutí informace dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.
více
Den dětí 2019 v Předmíři
V sobotu 1. 6. 2019 od 14:30 proběhne v Předmíři oslava Dne dětí
více
Vyúčtování r. 2018 - Čevak a.s.
Porovnání položek kalkulace cen pro vodné za kalendářní rok 2018
více
Veřejná vyhláška - Fin. úřad pro Jčk
Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 1118785/19/2200-11460-301165
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí
ÚZSVM zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
více
Pojízdná prodejna
Od března 2019 bude v Předmíři každý čtvrtek v 11:25 hodin zastavovat pojízdná prodejna.
více
Svoz PDO - březen 2019 - září 2019
více
Záměr č. 4 / 2018
Záměr pronájmu nebytových prostor v Předmíři - obchod v č.p. 27
více
Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Předmíř o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Knihovna v Předmíři
Seznam knih v knihovně v Předmíři
více

Anketa

Souhlasíte s trvalým umístěním kanceláře OÚ do nově opravených prostor obchodu?

ano
odpověď ano (44%)
44%
ne
odpověď ne (56%)
56%