Vyhlášky, předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Požární řád obce

Obec Předmíř

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2015

kterou se vydává požární řád obce

 

Zastupitelstvo obce Předmíř se na svém zasedání konaném dne 7.9.2015 usneslo vydat usnesením č. 9/2015 na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

 

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Předmíř a místních částí Metly, Řiště, Zámlyní (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 2 této vyhlášky.“

 

 

 1. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 1. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  obci,
 2. starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

 

 

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

 

 1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[1] či obce[2] vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu v Předmíři a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[3].

 

 

 

 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

 

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 2 vyhlášky.

 

 

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

 

 1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

 

 1. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice příslušné jednotky, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

 

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

 1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[4].

 

 1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením[5].

 

 

 

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

 

 1. Obec zřídila ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů” v kanceláři OÚ Předmíř.                         

 

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
 2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

 

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

 

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. …, ….. ze dne ………..

 

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

          

Ing. Pavel Karlík – starosta obce

 

 

 

Václav Houdek – místostarosta                                        Jarmila Solarová – místostarosta obce

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne:

 

                

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2015, kterou se vydává požární řád

 1. Přehled zdrojů vody

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje

 

 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

 

 1. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

 

 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

 

 

Evidenční č. jednotky (dle nařízení Jčk)

Dislokace

Adresa zbrojnice

Vybavení

231

Předmíř, Zámlyní

Předmíř 50

DA 12-L1Z, PMS 12

232

Metly

Metly 22

CAS 25/3500/200-M2R,

PMS 8

233

Řiště

Řiště 9

PMS 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád

 

 1. Přehled zdrojů vody

 

 

Obec

Vodní zdroj

Kapacita [tis. m3]

Použitelnost

Předmíř

Požární nádrž

1,1

Trvale

Metly

Metelský rybník / rybník Divák

504 / 244

Trvale

Zámlyní

Zámlyňský rybník

73

Trvale

Řiště

Požární nádrž

2,5

Trvale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

[2] § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

[3] § 13 zákona o požární ochraně

[4] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

[5] nařízení kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozarni-rad-1-2015.pdf 221.5 Kb