Archiv

Oznámení MŽP - koncepce Národní plán povodí Labe zn.: 88436/ENV/14

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.

Obecní úřad Předmíř jako místně příslušný v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe" (dále též jen "oznámení koncepce"), zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona, bude podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.


Ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zveřejňuji informace o oznámení koncepce, a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet a současně upozorňuji, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP194K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce posledního kraje.

Povinnost zveřejnit informaci o oznámení koncepce připadá všem dotčeným územně samosprávným celkům, tedy i všem obeslaným obcím, nacházející se v povodí Labe

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozeslani-oznameni-ppzpr-labe.pdf 245.7 Kb